ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 38 )
34.55%
การพัฒนาด้านการคมนาคม ( 8 )
7.27%
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ( 18 )
16.36%
การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ( 27 )
24.55%
การบริการประชาชน ( 19 )
17.27%