ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 


นางอำไพพรรณ บุพศิริ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)


นางกาญจนา แขวนโพธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว
 
 


นางสาวสุพรรษา โสดารักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายพจน์ แก้วตา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวพัชนี มณีศิริสานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


พ.จ.ท.ณรงวิทย์ บุญสงค์
นิติกรชำนาญการ


นายสราวุธ นาเถิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางลัดดาวัลย์ เพชรเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนิรุต กิจศิริ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางจิราพร สุวรรณทา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ