หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ อัตรา [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน ๕ อัตรา [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก (ฉบับที่ ๔) เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จังหวัดตาก เฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก (ฉบับที่ ๒) เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จังหวัดตาก ทุกอำเภอยกเว้นพื้นที่อำเภอแม่สอด [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศจากสาสน์นายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษา (เรื่องออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก (ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๓) เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จังหวัดตาก [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6