หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1/2) ประจำปีงบประมาณ 2565 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  24 ม.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านไลน์ ไอดี หรือ คิวอาร์โค้ด  18 ม.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ตาว  12 ม.ค. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างถนนบริเวณแท็งค์ประปา หมู่ ๓ จนถึงบริเวณหน้าหมู่บ้าน Prime Village (บ้านแม่ตาวแพะ)  6 ม.ค. 2565 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยซน่ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการ  5 ม.ค. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผบแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  24 ธ.ค. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔  22 ธ.ค. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ .... คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงาน ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑  22 ธ.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  21 ธ.ค. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  17 ธ.ค. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  14 ธ.ค. 2564 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบการลาของข้าราชการและพนักงานจ้าง  2 ธ.ค. 2564 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  25 พ.ย. 2564 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชี 6 (ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น) ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐนตรี ว่าด้วยการขอพระราซทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2564  23 พ.ย. 2564 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔  23 พ.ย. 2564 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( งานบุคลากร ) เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  11 พ.ย. 2564 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง การแจ้งข้อมูลการยกเลิกกิจการ หรือ เปลี่ยนแปลงกิจการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาว   9 พ.ย. 2564 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก ( งานบุคลากร ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง  8 พ.ย. 2564 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก ( งานบุคลากร ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ  8 พ.ย. 2564 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เรื่อง การสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565  4 พ.ย. 2564 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( งานบุคลากร ) เรื่อง ระเบียบว่าด้วยพนักงานจ้าง ๒๕๖๔  2 พ.ย. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขยายแนวเขตท่อประปาสู่ชุมชน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง  12 ต.ค. 2564 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปีงบประมาณ 2565  11 ต.ค. 2564 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 งานบุคลากร )  11 ต.ค. 2564 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  7 ต.ค. 2564 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565  1 ต.ค. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( งานนิติกร ) เรื่อง รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  29 ก.ย. 2564 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( งานบุคลากร ) เรื่อง ว 133 การโอนพนง.ส่วนตำบลกรณืที่มีเหตุผลความ  29 ก.ย. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( งานบุคลากร ) เรื่อง ว 37 การเทียบตำแหน่งและอันดับ โอน ย้าย ครู  29 ก.ย. 2564 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( งานบุคลากร ) เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.  29 ก.ย. 2564 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( งานธุรการ ) เรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  27 ก.ย. 2564 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( งานบุคลากร ) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  16 ก.ย. 2564 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( งานบุคลากร ) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  16 ก.ย. 2564 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำเดือน กันยายน 2564  15 ก.ย. 2564 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( งานบุคลากร ) เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  10 ก.ย. 2564 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลแม่ตาว ) เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย  7 ก.ย. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔  6 ก.ย. 2564 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๔  6 ก.ย. 2564 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๔  6 ก.ย. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔  6 ก.ย. 2564 82
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10