หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2576/2564 ) เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จังหวัดตาก  
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2576/2564 )
เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จังหวัดตาก
การคัดกรองบุคคลผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกในหน่วยงานต่างๆ
🔴 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกและผู้ติดตามที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตากหรือเดินทางมาจาก จังหวัดที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุม หรือเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ปฏิบัติตามมาตรการฟ้องกันโรคที่ทางราชการ กำหนด รวมทั่งปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T (D - เว้นระยะห่างกัน M - สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า H - ล้างมือปอย ๆ T - ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T – ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคขันไทยชนะ) โดยเคร่งครัด
🔴 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกและผู้ติดตามทีเดินทางมาจากจังหวัดที,กำหนดเป็นเขตพื้นที่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และประสงค์เข้าพำนักพักค้างในพื้นที่จังหวัดตาก ให้ปฏิบัติดังนี้ (๑) ปฏิบัติตามมาตรการฟ้องกันและควบคุมโรคของจังหวัดด้นทางอย่างเคร่งครัด (๒) เข้าพำนักพักค้างในสถานที่ที่หน่วยงานจัดสอบกำหนด โดยให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก และผู้ติดตามรับผิดขอบค่าใช้จ่ายเอง และระหว่างการพำนักพักด้างห้ามเดินทางออกนอกสถานที,พักโดยเด็ดขาด โดยหน่วยงานจัดสอบจะจัดให้มีการสอบ ณ สถานทีที่กำหนด และเมือเสร็จสิ้นการสอบคัดเลือกแล้วต้องเดินทาง กลับจังหวัดต้นทางหรือภูมิลำเนาทันที
🔴 การดำเนินการสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคลของหน่วยงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน ๕๐ คน และมีจำนวนผู้ร่วมงานไม่เกิน ๑ คนต่อ ๔ ตารางเมตร ที่ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๒๔๕๑/๒£๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้นายอำเภอท้องที่พิจารณาอนุญาตให้เป็นไปตามคำสั่งฉบับนี้ด้วย ๔. ให้หน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคล นายอำเภอท้องที และ สาธารณสุขอำเภอท้องที่ร่วมกันควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามคำสั่งฉบับนี้ และมาตรการควบคุมและปองกันโรค ที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

https://drive.google.com/file/d/1HABVj4gjmsM_-WuqJF8XzM8OjX71_tke/view?usp=sharing
******

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 09.26 น. โดย คุณ สราวุธ นาเกิน

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10