หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรม Best practices [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
การให้บริหารข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ด้วยระบบออนไลน์ (ebmm.cdd.go.th) [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
ด่วนทีุ่สด สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในประเทศเพื่อนบ้าน [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
แนวปฏิบัติการดำเนินการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
ด่วนที่สุด การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวงดที่ ๗/๒๕๖๒ [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
 
ด่วนที่สุด การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
 
ด่วนที่สุด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบเงิรอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับรายการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับอาคารศูฯย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
ด่วนที่สุด การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
 
ด่วนที่สุด โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
ด่วนที่สุด แนวทางแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
ด่วนที่สุด การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่๔  [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เกษียณสร้างสุข รุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
 
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
 
โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทสไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
จัดส่งหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) [ 9 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินงานหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 8 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 307
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10