หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ตาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การวางโครงการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบ สถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ตลอดจนควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษา และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียน แบบ รูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆ ดำเนินการประกวดราคา ทำสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณา ข้อขัดแย้ง ต่างๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการเป็นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้อง เหมาะสมกับ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่างๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบ งานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า คลอง อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สวนสาธารณะ สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจ สอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงาน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวม ข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแต่งสถานที่ ในงานพิธี ท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานโยธา ติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมิณผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่โยธาได้แบ่งหมวดออกเป็น 4 หมวดงานดังนี้
งานก่อสร้างมีลักษณะงานที่รับผิดชอบคือ

ควบคุมตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรวมทั้งกำหนดรายการก่อสร้าง เพื่อการออกแบบและประมาณราคาและจัดทำโครงการต่างๆ

ควบคุมงานการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาล

ควบคุมการจัดทำรายละเอียดงานโครงการต่างๆ ตามแบบงบประมาณ

ควบคุมงานวิศวกรรมจราจร
งานออกแบบและควบคุมอาคารมีลักษณะงานที่รับผิดชอบคือ

ควบคุมดูแลการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย

การเสนอร่าง ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนโยธาเช่น เสนอร่างออกบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้วย พรบ. ควบคุมอาคาร, พรบ. ขุดและถมดินพรบ.ว่าด้วยการผังเมืองและเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ควบคุมและตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
งานผังเมือง มีลักษณะงานที่รับผิดชอบคือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การวางแผนโครงการผังเมือง วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ออกแบบแปลน แผนผัง ตลอดจน ปรับปรุงแก้ไขให้คำปรึกษาแก้ปัญหาและกำหนดมาตรการ เพื่อนให้สอดคล้องกับการจัดและดำเนินการวางผังเมือง โดยเฉพาะทางด้านการวางแผนผัง การใช้ประโยชน์ในที่ดินทุกประเภท วางแผนผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในการวางผังเมือง รวมทั้งการออกแบบวางแผนผังโครงการรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงหรือสงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง รวมทั้งเสนอมาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางผังเมืองด้วย
 
     
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10