ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจจำปีงบปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหฯ้จ บำนาญ)ไตรมาส ๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๑) [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินรายได้แผ่นดิน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
 
ด่วนทีสุด การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
 
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ (แบบ2) [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ เพื่อเป็นค่ามช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 25 
 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 65 
 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 92 
 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 60 
 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 27 
 
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
 
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
 
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023./ว 1400 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 105 
 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
 
ด่วนที่สุด ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
 
ด่วนที่สุด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
 
การประชุมคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 58 
 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 68 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 395