ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
 
ด่วนที่สุด การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2561/62 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 44 
 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
 
แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน 3 ฉบับ [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 91 
 
ด่วนที่สุด การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 197 
 
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
 
ด่วนที่สุด การเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ [ 9 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 216 
 
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
 
ด่วนที่สุด แจ้งผลการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 101 
 
ด่วนที่สุด เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.)และรายงานข้อมูล [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 71 
 
ด่วนที่สุด แจ้งสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอุธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆ [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
 
ด่วนมาก เร่งรัดบันทึกข้อมูลที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน (Shape File) จากกรมที่ดิน [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 59 
 
แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น [ 4 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ)ไตรมาสที่ ๑ (เพิ่มเติม) [ 30 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 60 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 412